Teacher
 Liu ZhengZhang Minlian
Doctor
 Zhou Xing
Visiting researcher
 Song bo
Students
    Ph. D.
 Feng Shaohua, Wang Jin, Yin Gang, Luo Jian, Wang Jun, Huang Xing, Zhan Jin,Dong Wenguo
    Master
 Yang Huan, Liu Zhihong, Wang Donghai, Wang Peng, Qian Shuqiang, Li Chen, Zhou Xuanrong, Xie Jianping, Jin Weihua, Liu Xiaoyang, Yang Junqiu
    2000
 Lu Diannan, She Peng
    2001
 Yan Ming
    2002
 Han Huilong
    2003
 Wang Fuyuan, Wang Wei, Zhang Kun, Zhang Lin
    2004
 Ge Jun, Liu Zhixia
    2005
 Kang Kai, Li Su
    Final project for bachelor degree
 Jiang Hao, Tang Jing
    SRT
 Chen Tingjian, Jiang Shengyang, Song Zhejian