Huang Xing in Sweden
         Zhan Jin in Japan
         She Peng in Holland
         Lu Diannan in German
         Yan Ming in Korea